Contact us

ရန်ကုန်ပင်ရင်း
တည်နေရာ – အမှတ် ၆၅/၆၇၊ အထက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း – ၀၁-၅၁၁၇၁၄ (ဆိုင်)၊ ၀၁-၅၄၂၆၅၆ (အိမ်)၊ ၀၉-၅၀၁၆၆၃၅

ပြည်မြို့ပင်ရင်း
တည်နေရာ – အမှတ် ၅၄၊ ပန်းတိမ်တန်းလမ်း၊ ပြည်မြို့။
ဖုန်း – ၀၅၃-၂၉၀၅၁

ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲ(၁)

 • အမှတ် ၁၆၁၊ ၄၇ လမ်း(အထက်)၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
 • ၀၁-၂၉၄၂၆၀၊ ၀၉-၄၂၀၁၄၄၈၄၅

ပြည်မြို့ဆိုင်ခွဲ(၁)

 • အမှတ် ၈၂၂၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ပြည်မြို့။
 • ၀၅၃-၂၅၆၈၇

ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲ(၂)

 • အမှတ် ၂၃၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် (လမ်းဆုံမှတ်တိုင်အနီး)၊
  ဂွတ္တလစ်
 • ၀၉-၇၃၀၇၉၉၃၂

ပြည်မြို့ဆိုင်ခွဲ(၂)

 • အမှတ် ၁၇၁၊ ပန်းတိမ်တန်းလမ်း၊ ပြည်မြို့။
 • ၀၅၃-၂၅၆၀၉

ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲ(၃)

 • အမှတ် ၆၉၊ အထက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။
 • ၀၁-၅၁၁၇၁၄

ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲ(၄)

 • အမှတ် ၁၀၀(B)ရုံ၊ သိမ်ကြီးဈေး၊ ရန်ကုန်မြို့။
 • ၀၁-၃၇၁၈၂၂ လိုင်းခွဲ - ၆၈၉ ၊ ၀၁-၃၇၀၆၂၂ လိုင်းခွဲ - ၆၈၉၊ ၀၉-၄၂၃၇၄၄၈၅၀

ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲ(၅)

 • အမှတ် ၁၁၊ ရေကျော်လမ်းမကြီး၊ ရေကျော်ဈေးရှေ့၊ ရန်ကုန်မြို့။
 • ၀၉-၈၆၁၅၄၄၈၊ ၀၉-၅၃၁၂၀၆၇